Žalm 100

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Plesejte Hospodinu, všechny země,  služte Hospodinu s radostí, * vstupte před ho s jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh,  on nás učinil, a my mu ležíme, * jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Vstupte do jeho bran s díkem,  do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu!
Neboť Hospodin je dobrý,  jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení tr jeho věrnost.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.