Zj 11, 17-18;12,10b-12a

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Děkujeme ti, Pane, Bože vševládný, * který jsi a kte jsi byl,
žes převzal svou velikou moc * a ujal ses vlády.
Pohané se rozzuřili, * ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé:
dát odměnu tvým služebníkům prorokům a řícím * a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým;
a zahubit ty, * kdo hubili zemi.
Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu * a panování jeho Pomazanému,
neboť byl svržen žalobník našich bratří, * který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
Oni nad ním zvítězili Beránkovou kr * a slovem svého svědectví,
protože nemilovali svůj život natolik, * že by se zalekli smrti.
Proto se veselte, nebesa * a vy, kteří v nich přete!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.