Tob 13, 2-8

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Požehnaný Bůh věč ži * i jeho království,
protože on trestá a smilo se,  svrhuje do podsvětí a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce.
Oslavujte ho před národy, synové Izraele,  neboť on vás mezi rozptýlil * a tam ukázal svoji vznešenost.
Ctěte ho přede vším, co žije,  protože on je náš Pán a on je náš otec, * on je náš Bůh po všechny ky.
Bude vás trestat pro vaše nepravosti, * ale smiluje se nad vámi nade všemi
a shromáždí vás ze všech rodů, * kdekoli jste byli rozptýleni.
Když se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší * a budete před ním správ jednat,
on se k vám obrá * a už před vámi neskryje svoji tvář.
A nyní pohleďte na to, co vám učinil, * a zplna jej oslavujte svými ústy
Velebte spravedliho na * a ctěte věčho krále!
Já jej oslavuji v zemi, kde jsem zajatcem, * a ukazuji jeho moc a vznešenost hříšmu lidu.
Obraťte se, hříšníci, a jednejte před ním spravedlivě. * Kdo ví, zda vám ze své přízně neprokáže milosrdenství?
Já se z celé duše raduji z krále nebes, * moje duše se bude radovat po všechny dny svého života.
Všichni vyvolení, velebte na,  všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.