Tob 13, 9-11

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jeruzaléme, sva město, * Pán tě bude trestat za skutky tvých rukou.
Dobrými skutky oslavuj Pána a veleb věčho krále, * aby byl tvůj svatý příbytek s radostí v tobě znovu vybudován,
aby Pán v tobě naplnil rados všechny vyhnance * a miloval v tobě všechny ubohé po všechny ky.
Skvělé světlo bude zářit ve všech končinách země; * mnoho národů k to přijde zdaleka
z nejzazších částí světa k tvému svamu jménu, * v rukou ponesou dary nebesmu králi.
Všechna pokolení se budou v to radovat * a jméno vyvoleného města potrvá na věč ky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.