Př 9, 1-6.10-12

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Moudrost si zbudovala palác, * opřela jej o sedm sloupů.
Pobila dobytek, smísila no, * připravila ta svůj stůl.
Poslala své služebnice volat * z vyšenin města:
Kdo je nezkušený, sem přijde, * kdo je bez rozvahy, toho chci učit.
Pojďte, můj pokrm jezte, * víno, mnou nalité, pijte!
Nechte dětinství, a budete žít, * po cestě pozná choďte!
Počátek moudrosti je bát se Hospodina, * poznat Svatého - to je ní.
Neboť skrze něj se tvé dni rozmnoží, * rozhojní se ti ta života.
Jsi-li moudrý, jsi moud pro sebe, * jsi-li pošetilý, je to tvá škoda.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.