Pláč 5, 1-7.15-17.19-21

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Rozpomeň se, Hospodine, na to, co se nám stalo, * pohlédni a viz naše pohaní!
Naše dědictví se dostalo cizincům, * vetřelcům naše domy.
Stali jsme se sirotky bez otce, * naše matky jsou jako vdovy.
Svou vodu pijeme za peze, * své dříví získáme za plat.
Jařmem na šíji byli jsme oslabeni, * jsme unaveni a neme klid.
Do Egypta jsme vztáhli ruce, * do Asýrie, abychom se nasytili chlebem.
Naši otcové hřešili - a nejsou, * my však neseme jejich nepravosti.
Zmizela radost našeho srdce, * v nářek se změnil náš rej.
Spadla koruna z naší hlavy; * běda nám, že jsme zhřešili!
Proto zchřadlo naše srdce, * proto se zkalil nám zrak.
Ty však, Hospodine, stáváš na ky, * tvůj trůn je po všechna pokolení.
Proč bys na nás zaponal na ky, * proč bys nás opouštěl na dlou doby?
Vrať nás, Hospodine, k sobě, a my se vráme, * obnov nám va časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.