Oz 6, 1-6

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
"Nuže, vraťme se k Hospodinu:  On nás rozdrásal a on nás uzdraví, * on nás zranil a on nás obže!
Po dvou dnech nám vrátí život,  třetího dne nás vzkřísí, * před jeho tváří budeme žít.
Poznávejme Hospodina, * snažme se ho poznat!
Jako jitřenka jistě vysvitne,  přijde k nám jako déšť raný, * jako déšť pozdní, který zavlaží zemi."
Co mám dělat s tebou, Efraime, * co mám dělat s tebou, Judo?
Vaše láska je jako ran mráček, * jako rosa, kte hy zmizí.
Proto jsem je otesával skrze proroky,  zabíjel slovy svých úst, * ale má spravedlnost vyjde jak světlo,
protože chci lásku, a ne oběť, * poznání Boha chci víc než celopaly.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.