Jer 7, 2-7

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyšte Hospodinovo slovo, všichni Judovci,  vy, kteří vcházíte mito branami, * abyste se klaněli Hospodinu!
Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:  Napravte své cho a skutky, * a dám vám přebývat na tomto místě.
Nespoléhejte se na klam slova: * Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův!
Neboť když své jednání a skutky naprate,  když budete uplatňovat ve vzájemných smlouvách spravedlnost, * když nebudete utiskovat přistěhovalce, sirotky a vdovy,
když nebudete na tomto místě vylévat nevinnou krev, * když nebudete na svou vlastní škodu chodit za cimi bohy,
dám vám přebývat na tomto místě, * v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, od na ky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.