Jer 31, 10-13.14b

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli!
Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.
Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní,
z obilí, na a oleje, * z mláďat bravu a skotu.
Jejich duše bude jak zavlažova zahrada, * nebudou víc strádat.
Tehdy se rozvese v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci.
Proměním jejich nářek v jásot,  útěchu a radost jim vleji po jejich smutku; * a můj lid se nasytí mým dobrodiním.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.