Jer 14, 17b-21

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Roňte slzy, oči, * ve dne v noci bez ustání,
neboť velikou pohromou zničena je panna, dcera ho lidu, * nezhojitelnou ranou.
Vyjdu-li na pole, vidím pobi mečem; * vejdu-li do města, hle – zmoře hladem.
Prorok i kněz jsou vlečeni * do nezná země.
Zavrhl jsi zcela Judu * či zošklivila si tvá duše Sión?
Proč nás tedy biješ * nezhojitelnou ranou?
Čekáme blaho – nic dobrého však nepřichází; * čekáme čas uzdravení, a hlezděšení!
Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti  i nepravosti svých otců, * že jsme zhřešili proti tobě.
Nedávej nás v potupu pro své jméno,  nevydávej v pohanu svůj slav trůn; * rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.