Iz 61, 6-9

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vy se budete nazývat "Hospodinovi kněží", * bude se vám říkat "Služebníci našeho Boha".
Budete požívat bohatství ro * a honosit se jejich slávou.
Místo své dvojnásobné potupy a pohany * budou nad svým úlem sat;
proto obdrží dvojnásobný podíl ve své zemi, * budou mít věčnou radost.
Neboť já, Hospodin, miluji právo, * nenávidím loupež a nepravost.
Věrně odměním jejich práci, * uzavřu s nimi věčnou smlouvu.
Jejich rod bude zná mezi pohany * a jejich potomstvo uprostřed rodů.
Kdo je spatří, všichni uznají: * "To je rod, jemuž Hospodin žehná!"
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.