Iz 49, 7-13

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Tak mluví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý,  k tomu, jehož život je v potupě, kterého si li oškliví, * k otroku tyranů:
"Králové uvi a vstanou, * uvidí i knížata a budou se klanět
kvůli Hospodinu, že je věrný, * kvůli Svatému Izraele, kte vyvolil."
Tak praví Hospodin:  "V době milosti jsem vyslyšel, * v čase spásy jsem ti pomohl,
chránil jsem tě a ustanovil prostředníkem smlouvy lidu, * abys zvelebil zemi a jako dědictví rozdělil zpustoše úděl,
abys řekl vězňům: Vyjděte! * a těm, kteří jsou ve tmě: Ukažte se!
Budou se pást na cestách, * svou potravu najdou na holých pahorcích.
Nebudou mít hlad ani žízeň, * nebude je trýznit žhavý vítr ani slunce.
Povede je ten, který se nad nimi slitoval, * a přivede je k pramenům vody.
Ze všech svých hor ulám cesty * a budou upraveny stezky.
Hle, tito přicházejí zdáli,  jiní od severu a od padu, * tihle z již země."
Jásejte, nebesa, plesej, země, * radostně se veselte, hory,
neboť Hospodin ší svůj rod, * a smilovává se nad svými ubožáky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.