Iz 42, 10-16d

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zpívejte Hospodinu seň novou, * jeho chválu od končin země,
vy, kdo se vydáváte na moře,  a všechno, čím je naplné, * ostrovy a ti, kdo je ovají!
Ať zajásá poušť a je města, * osady, v nichž byd Kedar!
Ať zpívají obyvate Petry, * ať vola z vrcho hor!
Ať vzdávají Hospodinu slávu, * ať na ostrovech zvěstu jeho chválu!
Hospodin vyjde jako hrdina, * jako bojovník se roznítí palem k boji,
vydá leč pokřik * a přemůže své nepřátele.
"Dlouho jsem byl nečinný, * mlčel jsem a zdržoval se;
nyní jak rodička budu křičet, * sténat a zároveň narat dech.
Zpustoším hory a vrchy, * všechnu jejich zeleň nechám zvadnout,
proměním řeky v ostrovy, * vysuším bažiny.
Povedu slepé po cestě, kterou neznají, * dám jim chodit po neznámých stezkách,
tmu před nimi změním ve světlo, * nerovnou du v rovinnou."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.