Iz 40, 1-8

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Těšte, těšte můj rod, * pra váš Bůh.
Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu,  neboť je skončena jeho špatnost, * odčiněna jeho nepravost,
vzal z Hospodinovy ruky * dvojnásob za všechny své hříchy.
Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, * v pustině urovnejte stezky našemu Bohu!
Každé údo se zvýší * a každá hora a pahorek se sníží!
Co je křivé, se napřímí, * co je drsné, se narovná:
Hospodinova velebnost se zje * a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa."
Hlas praví: "Volej!" * Řekl jsem: "Co mám volat?"
Každé lo je tráva, * a všechna jeho sláva jako pol květ.
Uschla tráva a opadal květ,  když jej ovanul Hospodinův dech. * Ano, trávou je lid.
Uschla tráva a opadal květ, * slovo našeho Boha však tr naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.