Ef 1, 3-10

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, * on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, * abychom byli před ním svatí a neposkvr v lásce;
ze svého svobodného rozhodnu nás předurčil, * abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
To proto, aby se vzdávala chvála jeho vzneše dobrotivosti, * neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
V něm máme vykoupe skrze jeho krev, * odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak boha projevil * s veškerou moudrostí a proravostí:
seznámil nás totiž s tajemstvím své le,  jak se mu to bilo * a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro lo spásy: * že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.