Dt 32, 1-12

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyšte, nebesa, chci mluvit, * země, nakloň sluch k slovu mých úst!
Ať jako déšť skane poučení, * ať jako rosa sté můj rok,
jako kapky na rostliny, * jako krůpěj na trávu.
Hospodinovo jméno budu vzývat, * vzdejte čest našemu Bohu!
Je Skála, dokonalá jsou jeho la, * neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.
Bůh je věrný a bez nepravosti, * spravedli a přímý.
Hřešili proti němu, nejsou už jeho, jsou to syno zvrhlí, * pokolení zkaže a zvrácené.
Tím odplácíte Hospodinu, * lide pošeti a nemoudrý?
Není on tvým otcem, kte zplodil, * který tě stvořil a dal ti lu?
Pamatuj na dáv dny, * uvažuj o létech mnohých pokolení!
Ptej se svého otce, a ozná ti, * ptej se svých starců, a řeknou ti:
Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, * když rozděloval syny Adamovy,
stanovil hranice rodů, * podle počtu sy Izraele;
neboť Hospodinovým podílem je lid jeho, * Jakub je dědič jeho úděl.
Našel ho v pus zemi, * v místě hrůzy, kde vyjí divo zvířata,
obklopil ho péčí a staral se o něj, * střežil ho jako zřítelnici oka.
Jako orel bdí nad svým hnízdem, * vznáší se nad svými mláďaty a rozpros své perutě,
tak ho vzal * a nesl na svých křídlech.
Hospodin sám ho vedl, * nebyl u ho ci bůh.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.