Dan 3-I (26-27a.29.34-41)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, * a chvályhodné a velebené je tvé jméno naky.
Neboť jsi spravedli ve všem, * co jsi nám učinil.
Zhřešili jsme,  špatně jsme jednali, když jsme od tebe odpadli, * chybili jsme ve všem.
Nevzdávej se nás navždy pro své jméno! * Neruš svoji smlouvu,
nevzdaluj od nás své milosrdenství * pro Abraháma, svého miláčka, pro Izáka, svého služebníka, a Izraele, svého svaho,
jimž jsi slíbil, že jejich potomstvo rozmnožíš * jako hvězdy nebes, jako písek na mořském břehu.
Ach, Pane, malými jsme se stali před všemi rody, * pokořeni jsme dnes na celé zemi kvůli svým hříchům!
Nemáme v tento čas ani hlavu, ani proroka, ani vůdce. * Není celopal, žertva, nekrvavá oběť, ani kadidlo,
nemáme místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny * a nalezli milosrdenství.
Přijmi nás aspoň pro zkroušenou mysl, * pokoru ducha!
Jako celopal bera a ků, * jako desetitisíce tučných beránků,
tak ať je dnes před tebou naše oběť,  ať se ti líbí, že tě zcela sledujeme, * aby nebyli zklamáni ti, kteří doufa v tebe.
Celým srdcem tě ny sledujeme, * bojíme se tě a hleme tvou tvář.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.