Žalm 9-I (2-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce, * chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.
V tobě se chci radovat a sat, * opěvovat jméno tvé, Svrchovaný,
protože se moji nepřáte stáhli, * zhroutili se a zanikli před tvou tváří.
Zjednal jsi mi právo a spravedlnost, * zasedl jsi na stolec jako spravedli soudce,
obořil ses na pohany, bezbožka jsi potřel, * navždy jsi vyhladil jejich jméno.
Nepřátelům došly síly, jsou natrvalo zhrouceni, * rozbořil jsi města, zanikla jejich památka.
Hospodin však trů věčně, * stolec svůj postavil k soudu.
Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad rody.
Hospodin bude utlačovanému útočištěm, * útulkem v dobách tísně.
Budou v tebe důvěřovat, kdo se zna k tvému jménu, * protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří hledají!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.