Žalm 97

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin kraluje, ať za země, * ať se radu čet ostrovy!
Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Předchá jej oheň * a kolem dokola spaluje protivky.
Jeho blesky ozařu svět, * země to vi a chvěje se.
Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem ce země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vi jeho slávu.
Hanbí se všichni ctitelé model,  kteří se chlu bůžky, * všichni boho se mu koří.
Sión to slyší a raduje se  a judská města sa * pro tvé rozsudky, Hospodine!
Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
Hospodin miluje ty, kdo nenávi zlo,  chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje.
Světlo vychá spravedlimu * a lidem upřímného srdce radost.
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho sva jméno!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.