Žalm 96-I (1-6)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zpívejte Hospodinu seň novou, * zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.
Neboť Hospodin je veliký a velmi hod chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
Neboť všichni bohové poha jsou jen mysly, * Hospodin však stvořil nebe.
Velebnost a vznešenost ho předcházejí, * moc a nádhera jsou v jeho svatyni.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.