Žalm 94-I (1-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, mstiteli, Hospodine, * Bože, mstiteli, objev se!
Povstaň, ty, kte soudíš zemi, * dej odplatu zpupným!
Jak dlouho budou bezbožníci, Hospodine, * jak dlouho budou bezbožci sat?
Tlachají, drze mluví, * vychloubají se všichni zlosynové.
Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dictví trýzní.
Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zajejí.
Říkají: "Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův."
Dejte pozor, pošetilci v lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum?
Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko?
Že by nepotrestal, kdo vycho rody, * kdo učí lid moudrosti?
Hospodin zná myšlenky lidí: * jsou ru marné.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.