Žalm 91

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kdo přebýváš v ochra Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu Všemocho,
řekni Hospodinu: "Mé útočiš jsi a tvrz, * můj Bůh, v něhož doufám!"
Neboť on tě vysvobo z léčky ptáčka, * ze zhoubho moru.
Ochrání tě svými perumi,  uchýlíš se pod jeho křídla, * štít a pavéza je věrnost jeho.
Nemusíš se bát noč hrůzy, * šípu létaho ve dne,
moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách.
I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, * k tobě se přece nepřiblíží.
Svýma očima jen žeš hledět, * a spatříš odplatu bezbožků.
Neboť Hospodin je tvé útočiště: * za ochranu zvolil sis Nejvyššího.
Nepřihodí se ti nic zlého * a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
Vždyť svým andělům vydal o to příkaz, * aby tě střežili na všech tvých cestách.
Na svých rukou ponesou, * abys nenarazil o men svou nohou.
Po zmiji a hadu budeš kráčet, * šlapat budeš po lvu i draku.
"Vysvobodím ho, protože lne ke mně, * ochráním ho, protože zná jméno.
Vyslyším ho, až mě bude vzývat,  budu při něm v tísni, * zachráním ho a oslavím.
Nasytím ho dlouhým kem * a ukáži mu svou spásu."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.