Žalm 89-V (47-53)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jak dlouho, Hospodine?  Chceš se stále skrývat? * Bude tvůj hněv hořet jak oheň?
Uvaž, jak krát mám život, * jak pomíjivé stvořils všechny lidi!
Žije někdo, kdo by neuzřel smrti? * Kdo by se zachránil z moci podsvětí?
Kde jsou, Pane, tvé va milosti, * které jsi přísahal Davidovi při své věrnosti?
Pamatuj, Pane, na potupu svých služebků, * nosím v klíně všechna nepřátelství rodů,
jimiž tupí, Hospodine, tvoji nepřátelé, * jimiž tupí jednání tvého pomazaho.
Požehnán buď Hospodin naky! * Staň se! Staň se!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.