Žalm 89-III (31-38)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
"Jestliže jeho synové opus můj kon * a nebudou jednat podle mých příkazů,
jestliže poskvrní ustanove * a nezachovají přiní:
potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich proviní.
Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.
Nezapřu svoji smlouvu, * výrok svých rtů neporuším.
Jednou provždy jsem přísahal při své svatosti, * jistě neselžu Davidovi:
Jeho potomstvo potr naky, * jeho trůn bude přede mnou jako slunce,
jako měsíc, který je upevněn naky, * věr svědek na nebi."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.