Žalm 89-II (20-30)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným a řekls:  "Jinochu jsem dal přednost před bojovkem, * povýšil jsem vyvoleho z lidu.
Nalezl jsem Davida, svého služebka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží ruka * i mé rámě ho posiluje.
Nepřítel ho neoklame, * zvrácený člověk ho nepokoří.
Zničím před ním jeho protivky * a pobiji ty, kdo ho nevidí.
Má věrnost a láska ho budou prozet, * ve jménu mém zmohut jeho la.
Položím jeho ruku na moře * a na řeky jeho pravici.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála spásy,
Já pak ho ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země.
Navěky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane.
Dám věčné trvá jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.