Žalm 88-II (10-19)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Mé oko hasne utrpením,  denně k tobě, Hospodine, volám, * k tobě vztahuji své ruce.
Děláš snad zraky pro mrtvé, * či vstanou lidské stíny a budou chválit?
Což se dá v hrobě vyprávět o tvé dobrotě, * o tvé věrnosti v příbytku mrtvých?
Lze poznat tvé divy v temnotách, * tvou milost v kraji zapomnění?
Já však volám k tobě, Hospodine, * má modlitba ti přichá vstříc hned no.
Proč mě odmítáš, Hospodine, * a přede mnou skrýváš svou tvář?
Jsem chudák, od dětství zasvěcen smrti, * vyčerpán snášel jsem tvé hrůzy.
Převalil se přese tvůj hněv, * zahubily tvé hrůzy.
Zaplavují mě ustavič jako topa, * koldokola obkličují.
Odcizils mi přítele i druha, * temnota je mou věrnicí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.