Žalm 88-I (2-9)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci.
Kéž pronikne k to modlitba, * nakloň svůj sluch k mému voní!
Neboť bědami je nasycena duše * a můj život se blíží podsvětí.
Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci.
Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě;
na ty nevzponáš, * jsou vyloučeni z tvé če.
Položils mě do hlubo my, * do temnot a do propastí.
Dolé na tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na vylil.
Odpudils ode mě známé,  zošklivil jsi před nimi, * jsem v žaláři, nevyváznu!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.