Žalm 87

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.
Slavné věci se o to vypravují, * město Boží!
Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele,  ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií; * i ti se tam narodili.
O Siónu se řekne: "Jeden jako dru se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pev klad."
Hospodin zapíše do knihy rodů: * "Tito se tam narodili."
Při tanci budou zpívat: * "Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.