Žalm 86,1-10

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubo a chudý.
Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, kte v tebe doufá.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k to volám.
Obvesel život svého služebka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
Tys totiž, Pane, dobrý a shovavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo vola k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu snaž prosby.
V den svého souže k to volám, * ty přec vyslyšíš!
Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, * nic se nepodo tvým skutkům.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,  budou se ti klanět, Pane, * a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divy, * ty jedi jsi Bůh.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.