Žalm 86

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubo a chudý.
Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, kte v tebe doufá.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k to volám.
Obvesel život svého služebka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
Tys totiž, Pane, dobrý a shovavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo vola k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu snaž prosby.
V den svého souže k to volám, * ty přec vyslyšíš!
Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, * nic se nepodo tvým skutkům.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,  budou se ti klanět, Pane, * a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divy, * ty jedi jsi Bůh.
Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě, * veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem * a věčně velebit tvé jméno.
Neboť veliká byla ke mně tvá láska * a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.
Bože, povstali proti mně zpupní li  a tlupa násilníků mi uklá o život, * neberou na tebe ohled.
Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, svrchovaně laska a věrný.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,  uděl sílu svému služebku * a zachraň syna své služebnice.
Dej mi znamení své přízně,  ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahan se, * že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a pošil mě.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.