Žalm 82

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bůh povstává v božském shromážní, * uprostřed bo proší soud.
"Jak dlouho budete soudit nespravedli * a stranit bezbožným?
Zastávejte se utiskovaho a sirotka, * ubohému a chudému pohejte k právu!
Vysvoboďte utlačeho a nuzho, * z moci bezbožných ho vytrhte! "
Nevnímají a nechápou, v temno chodí; * kolísají všechny klady země.
jsem řekl: "Jste bohy, * všichni jste syny Nejvyššího.
Ale zemřete jako lidé, * padnete jako kaž z knížat."
Povstaň, Bože, suď zemi, * poněvadž ty po právu jsi nem všech rodů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.