Žalm 80

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyš, Izraelův pasři, * který vodíš Josefa jak ovce.
Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, * před Efraimem, Benjanem a Manassem,
probuď svou lu * a přijď nás zachránit!
Bože, obnov nás, * rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Bože zástupů, jak dlouho budeš mat hněvem, * když se mod tvůj lid?
Nasytils jej chlebem slz * a slzami jsi ho napojil vrchovatě.
Dopouštíš, že se kvůli nám souse sváří * a naši nepřátelé se nám posmívají.
Bože stupů, obnov nás, * rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Révu z Egypta jsi přenesl, * vyhnals pohany a zasadils ji.
Připravils pro ni du, * zapustila kořeny a naplnila zemi.
Přikryly se hory jejím stínem * a jejím větvovím Boží cedry.
Vyhnala své ratolesti k moři * a své úponky k Řece.
Proč jsi dal strhnout je ohradu? * Všichni ji obírají, kdo cho kolem.
Pustoší ji kanec z lesa * a pol zvěř ji spásá.
Bože stupů, vrať se, * shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto vu!
Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, * výhonek, který sis vypěstoval!
Kdo ji sežehli ohněm a posekali, * ať zhynou hrozbou tvé tváře!
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, * nad člověkem, kteho sis vychoval.
Už od tebe neustoupíme, * zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.
Hospodine, Bože stupů, obnov nás, * rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.