Žalm 7-II (11-18)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bůh je můj štít, * on uchrání lidi upřímho srdce!
Bůh je soudce spravedlivý, * Bůh dává výstrahy ustavičně:
jestliže se hříšní neobrátí, naostří svůj meč, * napne luk a naří ho.
Připraví si smrtonos zbraně, * své šípy opatří ohněm.
Hle, hříšník počal nepravost, obtěžkán je zlobou * a ro úklad.
Jámu vykopal a vyhloubil, * ale do pasti, kterou připravil, sám spadl.
Jeho zloba se vrátí na jeho vlast hlavu, * na temeno mu padne jeho silí.
Já však budu Hospodina chválit pro jeho spravedlnost, * jméno Hospodina, Nejvyššího, budu ovovat.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.