Žalm 73-I (1-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jak dobrý je Bůh k upřímným lidem, * jak dobrý je Pán k těm, kdo ma čis srdce!
Téměř již zakolísaly nohy, * málem již uklouzly kroky,
neboť jsem viděl bezbožným, * když jsem pozoroval blahobyt hříšných.
Opravdu, nema nesnáze, * jejich tělo je zdravé a dobře živené.
Netrápí je lidské strasti, * nemají soužení jak ostat lidé.
Proto je obepíná pýcha jako hrdelník, * násilnictví je přikrývá jakoby šatem.
Z dobrého bydla vychá jejich nepravost, * prýští mysly srdce.
Posmívají se, vedou zlé řeči, * z povýšenosti hro útlakem.
Svými ústy ří do nebe, * jejich jazyk rej po zemi.
Proto se k nim obra můj lid, * jako by se chtěl hodně nalokat vody,
a praví: "Jak by to mohl Bůh dět, * má o tom Nejvyšší znalost?"
Hle, tako jsou hříšci, * klidně si žijí, hroma bohatství.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.