Žalm 71-II (16-24)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost.
Bože, učils mě od ho mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhod činy.
Ani v stáří a šedinách * mě, Bože, neopouštěj,
dokud neoznámím tvoji moc tomuto pokolení, * všem, kteří přijdou, tvoji lu
i tvou spravedlnost, Bože, jež se dotýká nebe,  kterou jsi vykonal veli ci; * Bože, kdo se ti vyrovná?
Dals mi prožít mnoho zlých útrap, * ale opět mě vzkřísíš a znovu vyzdvihneš z hlubin země.
Rozmnož mou stojnost * a znovu potěš!
I já budu na harfě chválit tvou věrnost, Bože, * budu tě opěvovat na citeře, tebe, Sva Izraele!
Jásat budou moje rty, když ti budu zpívat, * i má duše, kterou jsi vykoupil.
I můj jazyk po celý den bude chválit tvou spravedlnost * neboť se hanbí a stydí ti, kdo hleda mou zkázu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.