Žalm 71-I (1-15)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben naky!
Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!
Buď mi ochrannou skálou, pevnos k mé chraně, * neboť tys moje skála a tvrz.
Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožho, * z pěsti neurvalého utlačovatele.
Vždyť tys má naje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine!
V tobě jsem měl oporu od matčina na,  od klína mé matky byls mým ochráncem, * v tebe jsem vždy doufal.
Mnohým jsem se jevil jako zrak; * tys mi byl vpravdě mocným pomockem.
Má ústa oplývala tvou chválou, * po celý den la tvou slávu.
Nezavrhuj v čas stáří, * neopouštěj mě, až ochabnou ly!
Vždyť moji nepřáte o mně mluví, * ti, kdo na mě číhají, spolu se umlouvají.
Říkají: Bůh ho opustil,  pronásledujte ho a chopte se ho, * už ho nikdo nezachrání.
Bože, nevzdaluj se ode mě, * Bože můj, na pomoc mi pospěš!
Ať se zastydí a zahynou moji protivci, * ať se odějí hanbou a potupou, kdo hleda mou zkázu.
Já však budu stále doufat, * všude šířit tvoji chválu.
Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti,  po celý den budu vyprávět o tvé pomoci, * neboť ji nemohu spočítat.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.