Žalm 70

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, prosím, vysvoboď mě, * Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Nechť se zardí hanbou, * kdo touží zničit;
nechť ustou s pohanou, * kdo se těší z mého neštěstí.
Ať couvnou k vlast potupě, * kdo se mi posmívají!
Nechť jásají, v to se radu * všichni, kdo hledají,
ať mohou stále říkat: "Buď veleben Hospodin!" * kdo touží po tvé pomoci.
Já jsem jen chudák a ubožák, * Bože, na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce: * Hospodine, neprodlévej!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.