Žalm 69-II (14-22)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k to * v čas milosti, Bože!
Vyslyš mě ve své veli lásce, * věr mi pomoz!
Vyprosť mě z bahna, abych neutonul,  vysvoboď mě od těch, kteří nevidí, * vytáhni mě z hlubo vody!
Ať mě nezaplaví vodní příboj,  ať mě nepohl hlubina, * ať propast nade mnou nezavře cen!
Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitoním.
Neskrývej svou tvář před svým služebkem; * vždyť jsem v úzkostech, rychle vyslyš!
Přibliž se ke mně, vysvoboď mě, * kvůli mým nepřátelům zachraň!
Ty znáš mou potupu, hanbu a zneucní, * před tebou jsou všichni moji protivci.
Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu,  čekal jsem, že někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl, * čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem nenašel.
Do pokrmu mi dali žluč * a v žízni mě napojili octem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.