Žalm 64

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyš, Bože, můj hlasi řek, * chraň můj život před strachem z nepřítele.
Ukryj mě před smečkou zločinců, * před tlupou pachate nepravosti.
Ostří si jazyk jako meč, * vrhají jedovatá slova jako šípy,
aby z úkrytu zasáhli nevinho, * aby ho náhle zasáhli, bez ohledu.
Rozhodli se pro haneb plán,  smlouvají se, jak by skryli své strahy, * říkají si: "Kdo nás uzří?"
Osnují zločiny, skrývají své promyšle plány, * nitro i srdce každého je nepřístupné.
Ale Bůh je zasáhne šípy, * náhle budou ranami proboni.
Vlastní jazyk je přivede k pádu, * smějí se jim všichni, kteří je vidí.
Kdekdo cítí bázeň, rozhlašuje, co Bůh činí, * a uvažuje o jeho skutcích.
Spravedlivý se raduje v Hospodinu a u se k němu, * jásají všichni lidé upřímho srdce.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.