Žalm 54,1-6.8-9

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, zachraň pro své jméno, * svou mocí mi zjednej právo!
Bože, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu slovům mých úst!
Neboť povstali proti mně zpupní lidé,  násilníci mi ukládali o život, * na Boha nebrali ohled.
Hle, Bůh mi pohá, * Pán mě udržuje naživu.
Budu s radostí přišet oti, * chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré,
vždyť mě vyprostilo z kaž tísně, * na nepřátele vítězně pohlédlo oko.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.