Žalm 50-II (7-15)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
"Slyš, můj lide, budu mluvit,  Izraeli, proti to budu svědčit * jsem Bůh, tvůj Bůh!
Nekárám pro tvé oti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Nemusím brát býka z tvého chléva * ani kozly z tvých ohrad.
Neboť mně patří veške zvěř les * a na svých horách mám zvířat na tice.
Znám všechny ptáky na nebi, * mé je vše, co se hemží na poli.
Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, * vždyť můj je svět se vším, co ho plní!
Copak požívám maso z bý * či piji koz krev?
Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby!
Pak mě vzývej ve dni soužení, * vysvobodím tě, a budeš chválit."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.