Žalm 37-III (30-40)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ústa spravedlivého mlu moudře, * jeho jazyk hovoří, co je správné.
Boží zákon mu ovlá srdce, * proto nevrávora jeho kroky.
Bezbožník číhá na spravedliho, * snaží se ho zabít.
Hospodin však mu ho neponechá v moci, * nedá ho odsoudit, bude souzen.
Doufej v Hospodina * a drž se jeho cesty,
povýší tě, abys vlastnil zemi, * s radostí uzříš zkázu bezbožků.
Viděl jsem zpupného bezbožka, * vypínal se jako koša cedr.
Přešel jsem – a hle, ho nebylo, * hledal jsem hoa nenašel.
Všimni si člověka bezúhonného, pozoruj poctiho: * vždyť budoucnost patří pokojným lidem.
Hříšníci však budou všichni zničeni, * vyhlazeno bude potomstvo bezbožků.
Ale spravedlivým přichází spása od Hospodina, * v dobách tísně je jim útočištěm.
Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,  bezbožníků je zbavuje a chrá je, * protože se k němu ukají.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.