Žalm 35-III (17-19.22-23.27-28)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pane, jak dlouho budeš přihlížet?  Od řvoucích zvířat vysvoboď mou duši, * od lvů můj život.
Vzdám ti díky ve velkém shromážní, * v zástupech lidu budu chválit.
Ať se nade mnou neradují moji nespravedli nepřátelé, * nechť škodolibě nemžourají, kdo mě nenávi bez příčiny!
Viděl jsi to, Hospodine, nemlč, * Pane, nevzdaluj se ode mě!
Probuď se, procitni a zachraň mě, * Bože můj a Pane, ujmi se mě!
Nechť jásají a plesají, kdo přejí mé spravedli ci, * ať mohou stále říkat: Buď veleben Hospodin, on přeje vše nejlepší svému služebku.
Můj jazyk bude oslavovat tvou spravedlnost, * stále hlásat tvou chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.