Žalm 33-I (1-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili.
Citerou oslavujte Hospodina, * hrejte mu na desetistrun harfě.
Zpívejte mu seň novou, * dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!
Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je ce jeho lo.
Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.
Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich stup.
Vodstva moří shrnuje jako do chu, * do nádrží slé oceány.
Nechť se bojí Hospodina ce země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním sí.
On totiž řekla stalo se, * on poručila vše povstalo.
Plány pohanů Hospodin maří, * v nic uvádí myšle rodů.
Hospodinův úmysl tr na ky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.