Žalm 31-III (20-25)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine,  uchovals ji těm, kdo se bojí, * popřáváš ji těm, kdo se k tobě uka před lidmi.
Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou * před spiknutím lidí,
ukrýváš je ve stanu * před svárlimi řečmi.
Požehnán buď Hospodin, že mi prozal * podivuhodné milosrdenství v opevném městě.
Už jsem si říkal sklíčeně: * "Jsem zapuzen od tvých očí!"
Tys však uslyšel můj hlasi řek, * když jsem volal k to o pomoc.
Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zacho věrné,
ale plnou měrou odplá těm, * kdo si počína drze.
Vzmužte se a buďte srdnatí, * všichni, kdo spoléháte na Hospodina.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.