Žalm 28,1-3.6-9

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
K tobě volám, Hospodine, * má Skálo, nebuď ke mně hluchý,
neodvracej se ode mě, abych se nepodobal těm, * kdo klesa do hrobu.
Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k to volám, * když vztahuji své ruce k tvému svamu chrámu.
Nevyhlazuj s hříšky, * s těmi, kdo cha nepravost,
kteří se svými bližními mlu o pokoji, * v srdci však chova zlo.
Požehnán buď Hospodin,  že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! * Hospodin je má la a můj štít,
důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc, * proto jásá mé srdce a svou pís ho chválím.
Hospodin je silou svého lidu, * záštitou spásy svému pomazamu.
Zachraň svůj lid a žehnej svému dictví, * pas je a nes je naky!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.