Žalm 25-II (15-22)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Stále upírám oči na Hospodina, * vždyť on mé nohy vysvobo z léčky.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, * vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!
Ulev mi v úzkostech srdce, * vyprosť z nesnází!
Popatř na mou du a trápení, * odpusť mi všechny hříchy!
Pohleď na mé nepřátele, je jich mnoho, * nevraží na mě s prudkou nevistí.
Opatruj mou duši a zachraň mě, * ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.
Ať mě chrání nevina a upřímnost, * poněvadž doufám v tebe, Hospodine!
Bože, vysvoboď Izraele * ze všech jeho tísní.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.