Žalm 20

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kéž tě vyslyší Hospodin v den tís * a ochrání tě jméno Jakubova Boha!
Kéž ti ze svaty sešle pomoc * a podporu ti poskytne ze Siónu!
Kéž se rozpomene na všechny tvé dary * a tvá oběť je mu milá!
Kéž ti udělí, co si žá tvé srdce, * a splní ti kaž tvůj měr.
Nad tvým vítězstvím zajásejme,  korouhve vztyčme ve jménu svého Boha, * kéž splní Hospodin všechna tvá přání!
Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému,  vyslyšel ho ze svých svatých nebes, * silnou svou pravicí, jež tězství.
Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních, * ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.
Tamti se zhroutili a padli, * my však stojíme a vytrme!
Hospodine, dej tězství králi, * vyslyš nás, když k to vome!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.