Žalm 17-II (8-15)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Opatruj mě jako zřítelnici oka,  do stínu svých peru ukryj * před hříšníky, kteří na mně cha silí.
Zuřiví nepřátelé mě obklopují,  nepřístupným činí své bezcit srdce, * zpupně mlu svými ústy.
Už, už mě obkliču jejich kroky, * oči své upírají, aby mě povalili na zem,
podobají se lvu, který dych po kořisti, * nebo lvímu mláděti, kte čí z úkrytu.
Povstaň, Hospodine, vyraz proti němu a poval ho,  svým mečem zachraň mou duši před hříškem, * svou rukou mě, Hospodine, zachraň před lidmi,
před lidmi, pro které tento život zname všechno, * jejichž břicho plníš svými dary.
Jejich synové se dosyta najedí, * a co zbude, necháva svým tem.
Já však ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, * až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.