Žalm 145-III (13b-21)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech.
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozve všechny sklíčené.
Oči všech doufa v tebe * a ty jim dáváš pokrm v pra čas.
Otvíráš svou ruku * a sytíš vše ži s laskavostí.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách * a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, * všem, kdo ho vzýva upřímně.
Vyplní li svých ctitelů, * slyší jejich volání a zachrá je.
Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují, * a všechny bezbožky zničí.
Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu, * vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny ky!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.